2022 Forrester TEI Study | Microsoft Power Platform
อ่าน The Total Economic Impact (TEI) study for Microsoft Power Platform Premium Capabilities
The Total Economic Impact of Microsoft Power Platform Premium Capabilities (0), งานวิจัยของ Forrester (30), Microsoft Power Platform (3,600), Low code no code (2,900), ผลตอบแทนจากการลงทุน (18,100)
Microsoft Logo

The Total Economic Impact™ of Microsoft Power Platform Premium Capabilities

เรียนรู้วิธีทำให้ทุกคนในองค์กรของคุณสร้างแอปพลิเคชันและเวิร์กโฟลว์ด้วย Microsoft Power Platform และประหยัดเงินในการพัฒนาแอป สิทธิ์การใช้งาน และการบำรุงรักษา

อ่าน The Total Economic Impact™ of Microsoft Power Platform Premium Capabilities การศึกษาที่ได้รับมอบหมายซึ่งดำเนินการโดย Forrester Consulting เพื่อสำรวจว่าองค์กรแบบผสมได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจำนวนมากโดยใช้ความสามารถระดับพรีเมียมของ Power Platform อย่างไร ซึ่งรวมถึง:

  • ผลตอบแทนจากการลงทุน 140 เปอร์เซ็นต์
  • ผลประโยชน์ 14.25 ล้าน USD อันเนื่องมาจากกระบวนการทางธุรกิจและการพัฒนาที่คล่องตัว ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น และการประหยัดในการเลิกใช้งานแอปพลิเคชัน
  • ต้นทุนการพัฒนาแอปพลิเคชันลดลง 45 เปอร์เซ็นต์

อ่านงานวิจัย

บอกให้เราทราบเกี่ยวกับตัวคุณ

* Please complete required fields

Resource1Image

Resource2Image

Resource3Image

ดาวน์โหลดงานวิจัย